Regulamin

Regulamin korzystania z księgarni internetowej Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

I. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową Muzeum Gross-Rosen prowadzoną przez Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), Rogoźnica ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków, adres do korespondencji: 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych szeregów 9, tel. 74-84-645-66, 74-84-842-15-80, NIP 884-20-93-549 (dalej zwaną też „Księgarnią”).

II. Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.ksiegarnia.gross-rosen.eu;
 2. Kupujący składa zamówienie poprzez: prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia drogą elektroniczną ze strony www.ksiegarnia.gross-rosen.eu;
 3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację kupującego, w szczególności nr telefonu kontaktowego, internetowy adres e-mail oraz adres dostarczenia zamówienia. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia;
 4. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 5. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany, ze wskazaniem terminu dostawy towaru niedostępnego; a jeżeli realizacja zamówienia w ogóle nie jest możliwa z przyczyn od Muzeum niezależnych, Klient może złożyć zamówienie na inny towar z oferty księgarni;
  W przypadku niezaakceptowania przez kupującego nowego terminu realizacji zamówienia, żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku zamówienia;
 6. Kupujący może anulować zamówienie w ciągu 8 godzin od chwili jego złożenia przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy sprzedawcy – decyduje godzina z wiadomości e-mail (jej wysłania) zamówienia i anulowania. Skutkiem uchybienia tej godziny jest uznanie zakupu i niemożliwość żądania zwrotu należności.
  Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane;
 7. Do każdego zamówienia jest dołączony imienny rachunek. Koszty przesyłki wliczane są proporcjonalnie do poszczególnych produktów zgodnie z cennikiem;

III. Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od trzech do czternastu dni (uwzględniane są tylko dni robocze) od momentu otrzymania zapłaty. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z pracy Poczty Polskiej;
 2. Z przyczyn niezależnych od sprzedawcy termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin;
 3. Księgarnia Muzeum akceptuje następujące formy płatności za sprzedany towar:
  – przedpłata przelewem na konto nr 62 1090 2271 0000 0001 0201 9397
  – płatne przy odbiorze;

IV. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w księgarni internetowej na stronie www.gross-rosen.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN);
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia;
 3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Można wybrać następujące sposoby otrzymania przesyłki:
  – za pobraniem, przesyłka priorytetowa
  – przesyłka priorytetowa przy wpłacie na konto
  – odbiór osobisty w Muzeum w Wałbrzychu
 4. Do ceny towaru doliczone zostaną koszty przesyłki:
  1. Przesyłka priorytetowa przy wpłacie na konto:
   do 350 g – 7,00 zł
   od 350 g do 1 000 g – 10,00 zł
   od 1 000 g do 2 000 g – 12 zł
  2. Przesyłka priorytetowa przy płatności za pobraniem:
   do 500 g – 20,50 zł
   od 500 g do 1 000 g – 24,50 zł
   od 1 000 g do 2 000 g – 27,50 zł
   od 2 kg do 5 kg – 32,00 zł
 5. W przypadkach szczególnych dopuszczamy dostawę kurierem po wcześniejszym skontaktowaniu się z Muzeum i uzgodnieniu warunków.
 6. Za granicę nie wysyła się książek za pobraniem.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Muzeum, Muzeum nie jest zobowiązane do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Muzeum o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. [wzór jest poniżej treści regulaminu].
 3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części;
 4. Muzeum niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego. Muzeum może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych do chwili otrzymania produktów z powrotem;
 5. Kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania:
 6. Muzeum dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy;

VI. Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Muzeum;
 2. Muzeum nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem;
 3. Książki wadliwe (puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne) wymieniamy natychmiast po zgłoszeniu na pełnowartościowe egzemplarze, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w księgarni towary do wyboru.

VII. Postanowienia dodatkowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Klienta zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez podmiot prowadzący księgarnię informacji zawartych w zamówieniu w celach statystycznych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z księgarni internetowej zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych oraz następstwa takich przerw;
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów w każdym czasie, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w księgarni internetowej pod adresem www.ksiegarnia.gross-rosen.eu i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 4. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Działu Oświatowego tel. 74 842-15-80, 74 842-15-94, e-mail: d.oswiatowy@gross-rosen.pl